Tino Di Natali - Development - Tools

International Consultant for International Projects

&#-Codes for Web Development - from 4000 to 7999

Back to main - Back to 0 - 3999Forward to 8000 - 11999  - Forward to 12000 - 15999

ྠ = ྠ ྡ = ྡ ྡྷ = ྡྷ ྣ = ྣ ྤ = ྤ ྥ = ྥ ྦ = ྦ ྦྷ = ྦྷ ྨ = ྨ ྩ = ྩ
ྪ = ྪ ྫ = ྫ ྫྷ = ྫྷ ྭ = ྭ ྮ = ྮ ྯ = ྯ ྰ = ྰ ྱ = ྱ ྲ = ྲ ླ = ླ
ྴ = ྴ ྵ = ྵ ྶ = ྶ ྷ = ྷ ྸ = ྸ ྐྵ = ྐྵ ྺ = ྺ ྻ = ྻ ྼ = ྼ ྽ = ྽
྾ = ྾ ྿ = ྿ ࿀ = ࿀ ࿁ = ࿁ ࿂ = ࿂ ࿃ = ࿃ ࿄ = ࿄ ࿅ = ࿅ ࿆ = ࿆ ࿇ = ࿇
࿈ = ࿈ ࿉ = ࿉ ࿊ = ࿊ ࿋ = ࿋ ࿌ = ࿌ ࿍ = ࿍ ࿎ = ࿎ ࿏ = ࿏ ࿐ = ࿐ ࿑ = ࿑
࿒ = ࿒ ࿓ = ࿓ ࿔ = ࿔ ࿕ = ࿕ ࿖ = ࿖ ࿗ = ࿗ ࿘ = ࿘ ࿙ = ࿙ ࿚ = ࿚ ࿛ = ࿛
࿜ = ࿜ ࿝ = ࿝ ࿞ = ࿞ ࿟ = ࿟ ࿠ = ࿠ ࿡ = ࿡ ࿢ = ࿢ ࿣ = ࿣ ࿤ = ࿤ ࿥ = ࿥
࿦ = ࿦ ࿧ = ࿧ ࿨ = ࿨ ࿩ = ࿩ ࿪ = ࿪ ࿫ = ࿫ ࿬ = ࿬ ࿭ = ࿭ ࿮ = ࿮ ࿯ = ࿯
࿰ = ࿰ ࿱ = ࿱ ࿲ = ࿲ ࿳ = ࿳ ࿴ = ࿴ ࿵ = ࿵ ࿶ = ࿶ ࿷ = ࿷ ࿸ = ࿸ ࿹ = ࿹
࿺ = ࿺ ࿻ = ࿻ ࿼ = ࿼ ࿽ = ࿽ ࿾ = ࿾ ࿿ = ࿿ က = က ခ = ခ ဂ = ဂ ဃ = ဃ
င = င စ = စ ဆ = ဆ ဇ = ဇ ဈ = ဈ ဉ = ဉ ည = ည ဋ = ဋ ဌ = ဌ ဍ = ဍ
ဎ = ဎ ဏ = ဏ တ = တ ထ = ထ ဒ = ဒ ဓ = ဓ န = န ပ = ပ ဖ = ဖ ဗ = ဗ
ဘ = ဘ မ = မ ယ = ယ ရ = ရ လ = လ ဝ = ဝ သ = သ ဟ = ဟ ဠ = ဠ အ = အ
ဢ = ဢ ဣ = ဣ ဤ = ဤ ဥ = ဥ ဦ = ဦ ဧ = ဧ ဨ = ဨ ဩ = ဩ ဪ = ဪ ါ = ါ
ာ = ာ ိ = ိ ီ = ီ ု = ု ူ = ူ ေ = ေ ဲ = ဲ ဳ = ဳ ဴ = ဴ ဵ = ဵ
ံ = ံ ့ = ့ း = း ္ = ္ ် = ် ျ = ျ ြ = ြ ွ = ွ ှ = ှ ဿ = ဿ
၀ = ၀ ၁ = ၁ ၂ = ၂ ၃ = ၃ ၄ = ၄ ၅ = ၅ ၆ = ၆ ၇ = ၇ ၈ = ၈ ၉ = ၉
၊ = ၊ ။ = ။ ၌ = ၌ ၍ = ၍ ၎ = ၎ ၏ = ၏ ၐ = ၐ ၑ = ၑ ၒ = ၒ ၓ = ၓ
ၔ = ၔ ၕ = ၕ ၖ = ၖ ၗ = ၗ ၘ = ၘ ၙ = ၙ ၚ = ၚ ၛ = ၛ ၜ = ၜ ၝ = ၝ
ၞ = ၞ ၟ = ၟ ၠ = ၠ ၡ = ၡ ၢ = ၢ ၣ = ၣ ၤ = ၤ ၥ = ၥ ၦ = ၦ ၧ = ၧ
ၨ = ၨ ၩ = ၩ ၪ = ၪ ၫ = ၫ ၬ = ၬ ၭ = ၭ ၮ = ၮ ၯ = ၯ ၰ = ၰ ၱ = ၱ
ၲ = ၲ ၳ = ၳ ၴ = ၴ ၵ = ၵ ၶ = ၶ ၷ = ၷ ၸ = ၸ ၹ = ၹ ၺ = ၺ ၻ = ၻ
ၼ = ၼ ၽ = ၽ ၾ = ၾ ၿ = ၿ ႀ = ႀ ႁ = ႁ ႂ = ႂ ႃ = ႃ ႄ = ႄ ႅ = ႅ
ႆ = ႆ ႇ = ႇ ႈ = ႈ ႉ = ႉ ႊ = ႊ ႋ = ႋ ႌ = ႌ ႍ = ႍ ႎ = ႎ ႏ = ႏ
႐ = ႐ ႑ = ႑ ႒ = ႒ ႓ = ႓ ႔ = ႔ ႕ = ႕ ႖ = ႖ ႗ = ႗ ႘ = ႘ ႙ = ႙
ႚ = ႚ ႛ = ႛ ႜ = ႜ ႝ = ႝ ႞ = ႞ ႟ = ႟ Ⴀ = Ⴀ Ⴁ = Ⴁ Ⴂ = Ⴂ Ⴃ = Ⴃ
Ⴄ = Ⴄ Ⴅ = Ⴅ Ⴆ = Ⴆ Ⴇ = Ⴇ Ⴈ = Ⴈ Ⴉ = Ⴉ Ⴊ = Ⴊ Ⴋ = Ⴋ Ⴌ = Ⴌ Ⴍ = Ⴍ
Ⴎ = Ⴎ Ⴏ = Ⴏ Ⴐ = Ⴐ Ⴑ = Ⴑ Ⴒ = Ⴒ Ⴓ = Ⴓ Ⴔ = Ⴔ Ⴕ = Ⴕ Ⴖ = Ⴖ Ⴗ = Ⴗ
Ⴘ = Ⴘ Ⴙ = Ⴙ Ⴚ = Ⴚ Ⴛ = Ⴛ Ⴜ = Ⴜ Ⴝ = Ⴝ Ⴞ = Ⴞ Ⴟ = Ⴟ Ⴠ = Ⴠ Ⴡ = Ⴡ
Ⴢ = Ⴢ Ⴣ = Ⴣ Ⴤ = Ⴤ Ⴥ = Ⴥ ჆ = ჆ Ⴧ = Ⴧ ჈ = ჈ ჉ = ჉ ჊ = ჊ ჋ = ჋
჌ = ჌ Ⴭ = Ⴭ ჎ = ჎ ჏ = ჏ ა = ა ბ = ბ გ = გ დ = დ ე = ე ვ = ვ
ზ = ზ თ = თ ი = ი კ = კ ლ = ლ მ = მ ნ = ნ ო = ო პ = პ ჟ = ჟ
რ = რ ს = ს ტ = ტ უ = უ ფ = ფ ქ = ქ ღ = ღ ყ = ყ შ = შ ჩ = ჩ
ც = ც ძ = ძ წ = წ ჭ = ჭ ხ = ხ ჯ = ჯ ჰ = ჰ ჱ = ჱ ჲ = ჲ ჳ = ჳ
ჴ = ჴ ჵ = ჵ ჶ = ჶ ჷ = ჷ ჸ = ჸ ჹ = ჹ ჺ = ჺ ჻ = ჻ ჼ = ჼ ჽ = ჽ
ჾ = ჾ ჿ = ჿ ᄀ = ᄀ ᄁ = ᄁ ᄂ = ᄂ ᄃ = ᄃ ᄄ = ᄄ ᄅ = ᄅ ᄆ = ᄆ ᄇ = ᄇ
ᄈ = ᄈ ᄉ = ᄉ ᄊ = ᄊ ᄋ = ᄋ ᄌ = ᄌ ᄍ = ᄍ ᄎ = ᄎ ᄏ = ᄏ ᄐ = ᄐ ᄑ = ᄑ
ᄒ = ᄒ ᄓ = ᄓ ᄔ = ᄔ ᄕ = ᄕ ᄖ = ᄖ ᄗ = ᄗ ᄘ = ᄘ ᄙ = ᄙ ᄚ = ᄚ ᄛ = ᄛ
ᄜ = ᄜ ᄝ = ᄝ ᄞ = ᄞ ᄟ = ᄟ ᄠ = ᄠ ᄡ = ᄡ ᄢ = ᄢ ᄣ = ᄣ ᄤ = ᄤ ᄥ = ᄥ
ᄦ = ᄦ ᄧ = ᄧ ᄨ = ᄨ ᄩ = ᄩ ᄪ = ᄪ ᄫ = ᄫ ᄬ = ᄬ ᄭ = ᄭ ᄮ = ᄮ ᄯ = ᄯ
ᄰ = ᄰ ᄱ = ᄱ ᄲ = ᄲ ᄳ = ᄳ ᄴ = ᄴ ᄵ = ᄵ ᄶ = ᄶ ᄷ = ᄷ ᄸ = ᄸ ᄹ = ᄹ
ᄺ = ᄺ ᄻ = ᄻ ᄼ = ᄼ ᄽ = ᄽ ᄾ = ᄾ ᄿ = ᄿ ᅀ = ᅀ ᅁ = ᅁ ᅂ = ᅂ ᅃ = ᅃ
ᅄ = ᅄ ᅅ = ᅅ ᅆ = ᅆ ᅇ = ᅇ ᅈ = ᅈ ᅉ = ᅉ ᅊ = ᅊ ᅋ = ᅋ ᅌ = ᅌ ᅍ = ᅍ
ᅎ = ᅎ ᅏ = ᅏ ᅐ = ᅐ ᅑ = ᅑ ᅒ = ᅒ ᅓ = ᅓ ᅔ = ᅔ ᅕ = ᅕ ᅖ = ᅖ ᅗ = ᅗ
ᅘ = ᅘ ᅙ = ᅙ ᅚ = ᅚ ᅛ = ᅛ ᅜ = ᅜ ᅝ = ᅝ ᅞ = ᅞ ᅟ = ᅟ ᅠ = ᅠ ᅡ = ᅡ
ᅢ = ᅢ ᅣ = ᅣ ᅤ = ᅤ ᅥ = ᅥ ᅦ = ᅦ ᅧ = ᅧ ᅨ = ᅨ ᅩ = ᅩ ᅪ = ᅪ ᅫ = ᅫ
ᅬ = ᅬ ᅭ = ᅭ ᅮ = ᅮ ᅯ = ᅯ ᅰ = ᅰ ᅱ = ᅱ ᅲ = ᅲ ᅳ = ᅳ ᅴ = ᅴ ᅵ = ᅵ
ᅶ = ᅶ ᅷ = ᅷ ᅸ = ᅸ ᅹ = ᅹ ᅺ = ᅺ ᅻ = ᅻ ᅼ = ᅼ ᅽ = ᅽ ᅾ = ᅾ ᅿ = ᅿ
ᆀ = ᆀ ᆁ = ᆁ ᆂ = ᆂ ᆃ = ᆃ ᆄ = ᆄ ᆅ = ᆅ ᆆ = ᆆ ᆇ = ᆇ ᆈ = ᆈ ᆉ = ᆉ
ᆊ = ᆊ ᆋ = ᆋ ᆌ = ᆌ ᆍ = ᆍ ᆎ = ᆎ ᆏ = ᆏ ᆐ = ᆐ ᆑ = ᆑ ᆒ = ᆒ ᆓ = ᆓ
ᆔ = ᆔ ᆕ = ᆕ ᆖ = ᆖ ᆗ = ᆗ ᆘ = ᆘ ᆙ = ᆙ ᆚ = ᆚ ᆛ = ᆛ ᆜ = ᆜ ᆝ = ᆝ
ᆞ = ᆞ ᆟ = ᆟ ᆠ = ᆠ ᆡ = ᆡ ᆢ = ᆢ ᆣ = ᆣ ᆤ = ᆤ ᆥ = ᆥ ᆦ = ᆦ ᆧ = ᆧ
ᆨ = ᆨ ᆩ = ᆩ ᆪ = ᆪ ᆫ = ᆫ ᆬ = ᆬ ᆭ = ᆭ ᆮ = ᆮ ᆯ = ᆯ ᆰ = ᆰ ᆱ = ᆱ
ᆲ = ᆲ ᆳ = ᆳ ᆴ = ᆴ ᆵ = ᆵ ᆶ = ᆶ ᆷ = ᆷ ᆸ = ᆸ ᆹ = ᆹ ᆺ = ᆺ ᆻ = ᆻ
ᆼ = ᆼ ᆽ = ᆽ ᆾ = ᆾ ᆿ = ᆿ ᇀ = ᇀ ᇁ = ᇁ ᇂ = ᇂ ᇃ = ᇃ ᇄ = ᇄ ᇅ = ᇅ
ᇆ = ᇆ ᇇ = ᇇ ᇈ = ᇈ ᇉ = ᇉ ᇊ = ᇊ ᇋ = ᇋ ᇌ = ᇌ ᇍ = ᇍ ᇎ = ᇎ ᇏ = ᇏ
ᇐ = ᇐ ᇑ = ᇑ ᇒ = ᇒ ᇓ = ᇓ ᇔ = ᇔ ᇕ = ᇕ ᇖ = ᇖ ᇗ = ᇗ ᇘ = ᇘ ᇙ = ᇙ
ᇚ = ᇚ ᇛ = ᇛ ᇜ = ᇜ ᇝ = ᇝ ᇞ = ᇞ ᇟ = ᇟ ᇠ = ᇠ ᇡ = ᇡ ᇢ = ᇢ ᇣ = ᇣ
ᇤ = ᇤ ᇥ = ᇥ ᇦ = ᇦ ᇧ = ᇧ ᇨ = ᇨ ᇩ = ᇩ ᇪ = ᇪ ᇫ = ᇫ ᇬ = ᇬ ᇭ = ᇭ
ᇮ = ᇮ ᇯ = ᇯ ᇰ = ᇰ ᇱ = ᇱ ᇲ = ᇲ ᇳ = ᇳ ᇴ = ᇴ ᇵ = ᇵ ᇶ = ᇶ ᇷ = ᇷ
ᇸ = ᇸ ᇹ = ᇹ ᇺ = ᇺ ᇻ = ᇻ ᇼ = ᇼ ᇽ = ᇽ ᇾ = ᇾ ᇿ = ᇿ ሀ = ሀ ሁ = ሁ
ሂ = ሂ ሃ = ሃ ሄ = ሄ ህ = ህ ሆ = ሆ ሇ = ሇ ለ = ለ ሉ = ሉ ሊ = ሊ ላ = ላ
ሌ = ሌ ል = ል ሎ = ሎ ሏ = ሏ ሐ = ሐ ሑ = ሑ ሒ = ሒ ሓ = ሓ ሔ = ሔ ሕ = ሕ
ሖ = ሖ ሗ = ሗ መ = መ ሙ = ሙ ሚ = ሚ ማ = ማ ሜ = ሜ ም = ም ሞ = ሞ ሟ = ሟ
ሠ = ሠ ሡ = ሡ ሢ = ሢ ሣ = ሣ ሤ = ሤ ሥ = ሥ ሦ = ሦ ሧ = ሧ ረ = ረ ሩ = ሩ
ሪ = ሪ ራ = ራ ሬ = ሬ ር = ር ሮ = ሮ ሯ = ሯ ሰ = ሰ ሱ = ሱ ሲ = ሲ ሳ = ሳ
ሴ = ሴ ስ = ስ ሶ = ሶ ሷ = ሷ ሸ = ሸ ሹ = ሹ ሺ = ሺ ሻ = ሻ ሼ = ሼ ሽ = ሽ
ሾ = ሾ ሿ = ሿ ቀ = ቀ ቁ = ቁ ቂ = ቂ ቃ = ቃ ቄ = ቄ ቅ = ቅ ቆ = ቆ ቇ = ቇ
ቈ = ቈ ቉ = ቉ ቊ = ቊ ቋ = ቋ ቌ = ቌ ቍ = ቍ ቎ = ቎ ቏ = ቏ ቐ = ቐ ቑ = ቑ
ቒ = ቒ ቓ = ቓ ቔ = ቔ ቕ = ቕ ቖ = ቖ ቗ = ቗ ቘ = ቘ ቙ = ቙ ቚ = ቚ ቛ = ቛ
ቜ = ቜ ቝ = ቝ ቞ = ቞ ቟ = ቟ በ = በ ቡ = ቡ ቢ = ቢ ባ = ባ ቤ = ቤ ብ = ብ
ቦ = ቦ ቧ = ቧ ቨ = ቨ ቩ = ቩ ቪ = ቪ ቫ = ቫ ቬ = ቬ ቭ = ቭ ቮ = ቮ ቯ = ቯ
ተ = ተ ቱ = ቱ ቲ = ቲ ታ = ታ ቴ = ቴ ት = ት ቶ = ቶ ቷ = ቷ ቸ = ቸ ቹ = ቹ
ቺ = ቺ ቻ = ቻ ቼ = ቼ ች = ች ቾ = ቾ ቿ = ቿ ኀ = ኀ ኁ = ኁ ኂ = ኂ ኃ = ኃ
ኄ = ኄ ኅ = ኅ ኆ = ኆ ኇ = ኇ ኈ = ኈ ኉ = ኉ ኊ = ኊ ኋ = ኋ ኌ = ኌ ኍ = ኍ
኎ = ኎ ኏ = ኏ ነ = ነ ኑ = ኑ ኒ = ኒ ና = ና ኔ = ኔ ን = ን ኖ = ኖ ኗ = ኗ
ኘ = ኘ ኙ = ኙ ኚ = ኚ ኛ = ኛ ኜ = ኜ ኝ = ኝ ኞ = ኞ ኟ = ኟ አ = አ ኡ = ኡ
ኢ = ኢ ኣ = ኣ ኤ = ኤ እ = እ ኦ = ኦ ኧ = ኧ ከ = ከ ኩ = ኩ ኪ = ኪ ካ = ካ
ኬ = ኬ ክ = ክ ኮ = ኮ ኯ = ኯ ኰ = ኰ ኱ = ኱ ኲ = ኲ ኳ = ኳ ኴ = ኴ ኵ = ኵ
኶ = ኶ ኷ = ኷ ኸ = ኸ ኹ = ኹ ኺ = ኺ ኻ = ኻ ኼ = ኼ ኽ = ኽ ኾ = ኾ ኿ = ኿
ዀ = ዀ ዁ = ዁ ዂ = ዂ ዃ = ዃ ዄ = ዄ ዅ = ዅ ዆ = ዆ ዇ = ዇ ወ = ወ ዉ = ዉ
ዊ = ዊ ዋ = ዋ ዌ = ዌ ው = ው ዎ = ዎ ዏ = ዏ ዐ = ዐ ዑ = ዑ ዒ = ዒ ዓ = ዓ
ዔ = ዔ ዕ = ዕ ዖ = ዖ ዗ = ዗ ዘ = ዘ ዙ = ዙ ዚ = ዚ ዛ = ዛ ዜ = ዜ ዝ = ዝ
ዞ = ዞ ዟ = ዟ ዠ = ዠ ዡ = ዡ ዢ = ዢ ዣ = ዣ ዤ = ዤ ዥ = ዥ ዦ = ዦ ዧ = ዧ
የ = የ ዩ = ዩ ዪ = ዪ ያ = ያ ዬ = ዬ ይ = ይ ዮ = ዮ ዯ = ዯ ደ = ደ ዱ = ዱ
ዲ = ዲ ዳ = ዳ ዴ = ዴ ድ = ድ ዶ = ዶ ዷ = ዷ ዸ = ዸ ዹ = ዹ ዺ = ዺ ዻ = ዻ
ዼ = ዼ ዽ = ዽ ዾ = ዾ ዿ = ዿ ጀ = ጀ ጁ = ጁ ጂ = ጂ ጃ = ጃ ጄ = ጄ ጅ = ጅ
ጆ = ጆ ጇ = ጇ ገ = ገ ጉ = ጉ ጊ = ጊ ጋ = ጋ ጌ = ጌ ግ = ግ ጎ = ጎ ጏ = ጏ
ጐ = ጐ ጑ = ጑ ጒ = ጒ ጓ = ጓ ጔ = ጔ ጕ = ጕ ጖ = ጖ ጗ = ጗ ጘ = ጘ ጙ = ጙ
ጚ = ጚ ጛ = ጛ ጜ = ጜ ጝ = ጝ ጞ = ጞ ጟ = ጟ ጠ = ጠ ጡ = ጡ ጢ = ጢ ጣ = ጣ
ጤ = ጤ ጥ = ጥ ጦ = ጦ ጧ = ጧ ጨ = ጨ ጩ = ጩ ጪ = ጪ ጫ = ጫ ጬ = ጬ ጭ = ጭ
ጮ = ጮ ጯ = ጯ ጰ = ጰ ጱ = ጱ ጲ = ጲ ጳ = ጳ ጴ = ጴ ጵ = ጵ ጶ = ጶ ጷ = ጷ
ጸ = ጸ ጹ = ጹ ጺ = ጺ ጻ = ጻ ጼ = ጼ ጽ = ጽ ጾ = ጾ ጿ = ጿ ፀ = ፀ ፁ = ፁ
ፂ = ፂ ፃ = ፃ ፄ = ፄ ፅ = ፅ ፆ = ፆ ፇ = ፇ ፈ = ፈ ፉ = ፉ ፊ = ፊ ፋ = ፋ
ፌ = ፌ ፍ = ፍ ፎ = ፎ ፏ = ፏ ፐ = ፐ ፑ = ፑ ፒ = ፒ ፓ = ፓ ፔ = ፔ ፕ = ፕ
ፖ = ፖ ፗ = ፗ ፘ = ፘ ፙ = ፙ ፚ = ፚ ፛ = ፛ ፜ = ፜ ፝ = ፝ ፞ = ፞ ፟ = ፟
፠ = ፠ ፡ = ፡ ። = ። ፣ = ፣ ፤ = ፤ ፥ = ፥ ፦ = ፦ ፧ = ፧ ፨ = ፨ ፩ = ፩
፪ = ፪ ፫ = ፫ ፬ = ፬ ፭ = ፭ ፮ = ፮ ፯ = ፯ ፰ = ፰ ፱ = ፱ ፲ = ፲ ፳ = ፳
፴ = ፴ ፵ = ፵ ፶ = ፶ ፷ = ፷ ፸ = ፸ ፹ = ፹ ፺ = ፺ ፻ = ፻ ፼ = ፼ ፽ = ፽
፾ = ፾ ፿ = ፿ ᎀ = ᎀ ᎁ = ᎁ ᎂ = ᎂ ᎃ = ᎃ ᎄ = ᎄ ᎅ = ᎅ ᎆ = ᎆ ᎇ = ᎇ
ᎈ = ᎈ ᎉ = ᎉ ᎊ = ᎊ ᎋ = ᎋ ᎌ = ᎌ ᎍ = ᎍ ᎎ = ᎎ ᎏ = ᎏ ᎐ = ᎐ ᎑ = ᎑
᎒ = ᎒ ᎓ = ᎓ ᎔ = ᎔ ᎕ = ᎕ ᎖ = ᎖ ᎗ = ᎗ ᎘ = ᎘ ᎙ = ᎙ ᎚ = ᎚ ᎛ = ᎛
᎜ = ᎜ ᎝ = ᎝ ᎞ = ᎞ ᎟ = ᎟ Ꭰ = Ꭰ Ꭱ = Ꭱ Ꭲ = Ꭲ Ꭳ = Ꭳ Ꭴ = Ꭴ Ꭵ = Ꭵ
Ꭶ = Ꭶ Ꭷ = Ꭷ Ꭸ = Ꭸ Ꭹ = Ꭹ Ꭺ = Ꭺ Ꭻ = Ꭻ Ꭼ = Ꭼ Ꭽ = Ꭽ Ꭾ = Ꭾ Ꭿ = Ꭿ
Ꮀ = Ꮀ Ꮁ = Ꮁ Ꮂ = Ꮂ Ꮃ = Ꮃ Ꮄ = Ꮄ Ꮅ = Ꮅ Ꮆ = Ꮆ Ꮇ = Ꮇ Ꮈ = Ꮈ Ꮉ = Ꮉ
Ꮊ = Ꮊ Ꮋ = Ꮋ Ꮌ = Ꮌ Ꮍ = Ꮍ Ꮎ = Ꮎ Ꮏ = Ꮏ Ꮐ = Ꮐ Ꮑ = Ꮑ Ꮒ = Ꮒ Ꮓ = Ꮓ
Ꮔ = Ꮔ Ꮕ = Ꮕ Ꮖ = Ꮖ Ꮗ = Ꮗ Ꮘ = Ꮘ Ꮙ = Ꮙ Ꮚ = Ꮚ Ꮛ = Ꮛ Ꮜ = Ꮜ Ꮝ = Ꮝ
Ꮞ = Ꮞ Ꮟ = Ꮟ Ꮠ = Ꮠ Ꮡ = Ꮡ Ꮢ = Ꮢ Ꮣ = Ꮣ Ꮤ = Ꮤ Ꮥ = Ꮥ Ꮦ = Ꮦ Ꮧ = Ꮧ
Ꮨ = Ꮨ Ꮩ = Ꮩ Ꮪ = Ꮪ Ꮫ = Ꮫ Ꮬ = Ꮬ Ꮭ = Ꮭ Ꮮ = Ꮮ Ꮯ = Ꮯ Ꮰ = Ꮰ Ꮱ = Ꮱ
Ꮲ = Ꮲ Ꮳ = Ꮳ Ꮴ = Ꮴ Ꮵ = Ꮵ Ꮶ = Ꮶ Ꮷ = Ꮷ Ꮸ = Ꮸ Ꮹ = Ꮹ Ꮺ = Ꮺ Ꮻ = Ꮻ
Ꮼ = Ꮼ Ꮽ = Ꮽ Ꮾ = Ꮾ Ꮿ = Ꮿ Ᏸ = Ᏸ Ᏹ = Ᏹ Ᏺ = Ᏺ Ᏻ = Ᏻ Ᏼ = Ᏼ Ᏽ = Ᏽ
᏶ = ᏶ ᏷ = ᏷ ᏸ = ᏸ ᏹ = ᏹ ᏺ = ᏺ ᏻ = ᏻ ᏼ = ᏼ ᏽ = ᏽ ᏾ = ᏾ ᏿ = ᏿
᐀ = ᐀ ᐁ = ᐁ ᐂ = ᐂ ᐃ = ᐃ ᐄ = ᐄ ᐅ = ᐅ ᐆ = ᐆ ᐇ = ᐇ ᐈ = ᐈ ᐉ = ᐉ
ᐊ = ᐊ ᐋ = ᐋ ᐌ = ᐌ ᐍ = ᐍ ᐎ = ᐎ ᐏ = ᐏ ᐐ = ᐐ ᐑ = ᐑ ᐒ = ᐒ ᐓ = ᐓ
ᐔ = ᐔ ᐕ = ᐕ ᐖ = ᐖ ᐗ = ᐗ ᐘ = ᐘ ᐙ = ᐙ ᐚ = ᐚ ᐛ = ᐛ ᐜ = ᐜ ᐝ = ᐝ
ᐞ = ᐞ ᐟ = ᐟ ᐠ = ᐠ ᐡ = ᐡ ᐢ = ᐢ ᐣ = ᐣ ᐤ = ᐤ ᐥ = ᐥ ᐦ = ᐦ ᐧ = ᐧ
ᐨ = ᐨ ᐩ = ᐩ ᐪ = ᐪ ᐫ = ᐫ ᐬ = ᐬ ᐭ = ᐭ ᐮ = ᐮ ᐯ = ᐯ ᐰ = ᐰ ᐱ = ᐱ
ᐲ = ᐲ ᐳ = ᐳ ᐴ = ᐴ ᐵ = ᐵ ᐶ = ᐶ ᐷ = ᐷ ᐸ = ᐸ ᐹ = ᐹ ᐺ = ᐺ ᐻ = ᐻ
ᐼ = ᐼ ᐽ = ᐽ ᐾ = ᐾ ᐿ = ᐿ ᑀ = ᑀ ᑁ = ᑁ ᑂ = ᑂ ᑃ = ᑃ ᑄ = ᑄ ᑅ = ᑅ
ᑆ = ᑆ ᑇ = ᑇ ᑈ = ᑈ ᑉ = ᑉ ᑊ = ᑊ ᑋ = ᑋ ᑌ = ᑌ ᑍ = ᑍ ᑎ = ᑎ ᑏ = ᑏ
ᑐ = ᑐ ᑑ = ᑑ ᑒ = ᑒ ᑓ = ᑓ ᑔ = ᑔ ᑕ = ᑕ ᑖ = ᑖ ᑗ = ᑗ ᑘ = ᑘ ᑙ = ᑙ
ᑚ = ᑚ ᑛ = ᑛ ᑜ = ᑜ ᑝ = ᑝ ᑞ = ᑞ ᑟ = ᑟ ᑠ = ᑠ ᑡ = ᑡ ᑢ = ᑢ ᑣ = ᑣ
ᑤ = ᑤ ᑥ = ᑥ ᑦ = ᑦ ᑧ = ᑧ ᑨ = ᑨ ᑩ = ᑩ ᑪ = ᑪ ᑫ = ᑫ ᑬ = ᑬ ᑭ = ᑭ
ᑮ = ᑮ ᑯ = ᑯ ᑰ = ᑰ ᑱ = ᑱ ᑲ = ᑲ ᑳ = ᑳ ᑴ = ᑴ ᑵ = ᑵ ᑶ = ᑶ ᑷ = ᑷ
ᑸ = ᑸ ᑹ = ᑹ ᑺ = ᑺ ᑻ = ᑻ ᑼ = ᑼ ᑽ = ᑽ ᑾ = ᑾ ᑿ = ᑿ ᒀ = ᒀ ᒁ = ᒁ
ᒂ = ᒂ ᒃ = ᒃ ᒄ = ᒄ ᒅ = ᒅ ᒆ = ᒆ ᒇ = ᒇ ᒈ = ᒈ ᒉ = ᒉ ᒊ = ᒊ ᒋ = ᒋ
ᒌ = ᒌ ᒍ = ᒍ ᒎ = ᒎ ᒏ = ᒏ ᒐ = ᒐ ᒑ = ᒑ ᒒ = ᒒ ᒓ = ᒓ ᒔ = ᒔ ᒕ = ᒕ
ᒖ = ᒖ ᒗ = ᒗ ᒘ = ᒘ ᒙ = ᒙ ᒚ = ᒚ ᒛ = ᒛ ᒜ = ᒜ ᒝ = ᒝ ᒞ = ᒞ ᒟ = ᒟ
ᒠ = ᒠ ᒡ = ᒡ ᒢ = ᒢ ᒣ = ᒣ ᒤ = ᒤ ᒥ = ᒥ ᒦ = ᒦ ᒧ = ᒧ ᒨ = ᒨ ᒩ = ᒩ
ᒪ = ᒪ ᒫ = ᒫ ᒬ = ᒬ ᒭ = ᒭ ᒮ = ᒮ ᒯ = ᒯ ᒰ = ᒰ ᒱ = ᒱ ᒲ = ᒲ ᒳ = ᒳ
ᒴ = ᒴ ᒵ = ᒵ ᒶ = ᒶ ᒷ = ᒷ ᒸ = ᒸ ᒹ = ᒹ ᒺ = ᒺ ᒻ = ᒻ ᒼ = ᒼ ᒽ = ᒽ
ᒾ = ᒾ ᒿ = ᒿ ᓀ = ᓀ ᓁ = ᓁ ᓂ = ᓂ ᓃ = ᓃ ᓄ = ᓄ ᓅ = ᓅ ᓆ = ᓆ ᓇ = ᓇ
ᓈ = ᓈ ᓉ = ᓉ ᓊ = ᓊ ᓋ = ᓋ ᓌ = ᓌ ᓍ = ᓍ ᓎ = ᓎ ᓏ = ᓏ ᓐ = ᓐ ᓑ = ᓑ
ᓒ = ᓒ ᓓ = ᓓ ᓔ = ᓔ ᓕ = ᓕ ᓖ = ᓖ ᓗ = ᓗ ᓘ = ᓘ ᓙ = ᓙ ᓚ = ᓚ ᓛ = ᓛ
ᓜ = ᓜ ᓝ = ᓝ ᓞ = ᓞ ᓟ = ᓟ ᓠ = ᓠ ᓡ = ᓡ ᓢ = ᓢ ᓣ = ᓣ ᓤ = ᓤ ᓥ = ᓥ
ᓦ = ᓦ ᓧ = ᓧ ᓨ = ᓨ ᓩ = ᓩ ᓪ = ᓪ ᓫ = ᓫ ᓬ = ᓬ ᓭ = ᓭ ᓮ = ᓮ ᓯ = ᓯ
ᓰ = ᓰ ᓱ = ᓱ ᓲ = ᓲ ᓳ = ᓳ ᓴ = ᓴ ᓵ = ᓵ ᓶ = ᓶ ᓷ = ᓷ ᓸ = ᓸ ᓹ = ᓹ
ᓺ = ᓺ ᓻ = ᓻ ᓼ = ᓼ ᓽ = ᓽ ᓾ = ᓾ ᓿ = ᓿ ᔀ = ᔀ ᔁ = ᔁ ᔂ = ᔂ ᔃ = ᔃ
ᔄ = ᔄ ᔅ = ᔅ ᔆ = ᔆ ᔇ = ᔇ ᔈ = ᔈ ᔉ = ᔉ ᔊ = ᔊ ᔋ = ᔋ ᔌ = ᔌ ᔍ = ᔍ
ᔎ = ᔎ ᔏ = ᔏ ᔐ = ᔐ ᔑ = ᔑ ᔒ = ᔒ ᔓ = ᔓ ᔔ = ᔔ ᔕ = ᔕ ᔖ = ᔖ ᔗ = ᔗ
ᔘ = ᔘ ᔙ = ᔙ ᔚ = ᔚ ᔛ = ᔛ ᔜ = ᔜ ᔝ = ᔝ ᔞ = ᔞ ᔟ = ᔟ ᔠ = ᔠ ᔡ = ᔡ
ᔢ = ᔢ ᔣ = ᔣ ᔤ = ᔤ ᔥ = ᔥ ᔦ = ᔦ ᔧ = ᔧ ᔨ = ᔨ ᔩ = ᔩ ᔪ = ᔪ ᔫ = ᔫ
ᔬ = ᔬ ᔭ = ᔭ ᔮ = ᔮ ᔯ = ᔯ ᔰ = ᔰ ᔱ = ᔱ ᔲ = ᔲ ᔳ = ᔳ ᔴ = ᔴ ᔵ = ᔵ
ᔶ = ᔶ ᔷ = ᔷ ᔸ = ᔸ ᔹ = ᔹ ᔺ = ᔺ ᔻ = ᔻ ᔼ = ᔼ ᔽ = ᔽ ᔾ = ᔾ ᔿ = ᔿ
ᕀ = ᕀ ᕁ = ᕁ ᕂ = ᕂ ᕃ = ᕃ ᕄ = ᕄ ᕅ = ᕅ ᕆ = ᕆ ᕇ = ᕇ ᕈ = ᕈ ᕉ = ᕉ
ᕊ = ᕊ ᕋ = ᕋ ᕌ = ᕌ ᕍ = ᕍ ᕎ = ᕎ ᕏ = ᕏ ᕐ = ᕐ ᕑ = ᕑ ᕒ = ᕒ ᕓ = ᕓ
ᕔ = ᕔ ᕕ = ᕕ ᕖ = ᕖ ᕗ = ᕗ ᕘ = ᕘ ᕙ = ᕙ ᕚ = ᕚ ᕛ = ᕛ ᕜ = ᕜ ᕝ = ᕝ
ᕞ = ᕞ ᕟ = ᕟ ᕠ = ᕠ ᕡ = ᕡ ᕢ = ᕢ ᕣ = ᕣ ᕤ = ᕤ ᕥ = ᕥ ᕦ = ᕦ ᕧ = ᕧ
ᕨ = ᕨ ᕩ = ᕩ ᕪ = ᕪ ᕫ = ᕫ ᕬ = ᕬ ᕭ = ᕭ ᕮ = ᕮ ᕯ = ᕯ ᕰ = ᕰ ᕱ = ᕱ
ᕲ = ᕲ ᕳ = ᕳ ᕴ = ᕴ ᕵ = ᕵ ᕶ = ᕶ ᕷ = ᕷ ᕸ = ᕸ ᕹ = ᕹ ᕺ = ᕺ ᕻ = ᕻ
ᕼ = ᕼ ᕽ = ᕽ ᕾ = ᕾ ᕿ = ᕿ ᖀ = ᖀ ᖁ = ᖁ ᖂ = ᖂ ᖃ = ᖃ ᖄ = ᖄ ᖅ = ᖅ
ᖆ = ᖆ ᖇ = ᖇ ᖈ = ᖈ ᖉ = ᖉ ᖊ = ᖊ ᖋ = ᖋ ᖌ = ᖌ ᖍ = ᖍ ᖎ = ᖎ ᖏ = ᖏ
ᖐ = ᖐ ᖑ = ᖑ ᖒ = ᖒ ᖓ = ᖓ ᖔ = ᖔ ᖕ = ᖕ ᖖ = ᖖ ᖗ = ᖗ ᖘ = ᖘ ᖙ = ᖙ
ᖚ = ᖚ ᖛ = ᖛ ᖜ = ᖜ ᖝ = ᖝ ᖞ = ᖞ ᖟ = ᖟ ᖠ = ᖠ ᖡ = ᖡ ᖢ = ᖢ ᖣ = ᖣ
ᖤ = ᖤ ᖥ = ᖥ ᖦ = ᖦ ᖧ = ᖧ ᖨ = ᖨ ᖩ = ᖩ ᖪ = ᖪ ᖫ = ᖫ ᖬ = ᖬ ᖭ = ᖭ
ᖮ = ᖮ ᖯ = ᖯ ᖰ = ᖰ ᖱ = ᖱ ᖲ = ᖲ ᖳ = ᖳ ᖴ = ᖴ ᖵ = ᖵ ᖶ = ᖶ ᖷ = ᖷ
ᖸ = ᖸ ᖹ = ᖹ ᖺ = ᖺ ᖻ = ᖻ ᖼ = ᖼ ᖽ = ᖽ ᖾ = ᖾ ᖿ = ᖿ ᗀ = ᗀ ᗁ = ᗁ
ᗂ = ᗂ ᗃ = ᗃ ᗄ = ᗄ ᗅ = ᗅ ᗆ = ᗆ ᗇ = ᗇ ᗈ = ᗈ ᗉ = ᗉ ᗊ = ᗊ ᗋ = ᗋ
ᗌ = ᗌ ᗍ = ᗍ ᗎ = ᗎ ᗏ = ᗏ ᗐ = ᗐ ᗑ = ᗑ ᗒ = ᗒ ᗓ = ᗓ ᗔ = ᗔ ᗕ = ᗕ
ᗖ = ᗖ ᗗ = ᗗ ᗘ = ᗘ ᗙ = ᗙ ᗚ = ᗚ ᗛ = ᗛ ᗜ = ᗜ ᗝ = ᗝ ᗞ = ᗞ ᗟ = ᗟ
ᗠ = ᗠ ᗡ = ᗡ ᗢ = ᗢ ᗣ = ᗣ ᗤ = ᗤ ᗥ = ᗥ ᗦ = ᗦ ᗧ = ᗧ ᗨ = ᗨ ᗩ = ᗩ
ᗪ = ᗪ ᗫ = ᗫ ᗬ = ᗬ ᗭ = ᗭ ᗮ = ᗮ ᗯ = ᗯ ᗰ = ᗰ ᗱ = ᗱ ᗲ = ᗲ ᗳ = ᗳ
ᗴ = ᗴ ᗵ = ᗵ ᗶ = ᗶ ᗷ = ᗷ ᗸ = ᗸ ᗹ = ᗹ ᗺ = ᗺ ᗻ = ᗻ ᗼ = ᗼ ᗽ = ᗽ
ᗾ = ᗾ ᗿ = ᗿ ᘀ = ᘀ ᘁ = ᘁ ᘂ = ᘂ ᘃ = ᘃ ᘄ = ᘄ ᘅ = ᘅ ᘆ = ᘆ ᘇ = ᘇ
ᘈ = ᘈ ᘉ = ᘉ ᘊ = ᘊ ᘋ = ᘋ ᘌ = ᘌ ᘍ = ᘍ ᘎ = ᘎ ᘏ = ᘏ ᘐ = ᘐ ᘑ = ᘑ
ᘒ = ᘒ ᘓ = ᘓ ᘔ = ᘔ ᘕ = ᘕ ᘖ = ᘖ ᘗ = ᘗ ᘘ = ᘘ ᘙ = ᘙ ᘚ = ᘚ ᘛ = ᘛ
ᘜ = ᘜ ᘝ = ᘝ ᘞ = ᘞ ᘟ = ᘟ ᘠ = ᘠ ᘡ = ᘡ ᘢ = ᘢ ᘣ = ᘣ ᘤ = ᘤ ᘥ = ᘥ
ᘦ = ᘦ ᘧ = ᘧ ᘨ = ᘨ ᘩ = ᘩ ᘪ = ᘪ ᘫ = ᘫ ᘬ = ᘬ ᘭ = ᘭ ᘮ = ᘮ ᘯ = ᘯ
ᘰ = ᘰ ᘱ = ᘱ ᘲ = ᘲ ᘳ = ᘳ ᘴ = ᘴ ᘵ = ᘵ ᘶ = ᘶ ᘷ = ᘷ ᘸ = ᘸ ᘹ = ᘹ
ᘺ = ᘺ ᘻ = ᘻ ᘼ = ᘼ ᘽ = ᘽ ᘾ = ᘾ ᘿ = ᘿ ᙀ = ᙀ ᙁ = ᙁ ᙂ = ᙂ ᙃ = ᙃ
ᙄ = ᙄ ᙅ = ᙅ ᙆ = ᙆ ᙇ = ᙇ ᙈ = ᙈ ᙉ = ᙉ ᙊ = ᙊ ᙋ = ᙋ ᙌ = ᙌ ᙍ = ᙍ
ᙎ = ᙎ ᙏ = ᙏ ᙐ = ᙐ ᙑ = ᙑ ᙒ = ᙒ ᙓ = ᙓ ᙔ = ᙔ ᙕ = ᙕ ᙖ = ᙖ ᙗ = ᙗ
ᙘ = ᙘ ᙙ = ᙙ ᙚ = ᙚ ᙛ = ᙛ ᙜ = ᙜ ᙝ = ᙝ ᙞ = ᙞ ᙟ = ᙟ ᙠ = ᙠ ᙡ = ᙡ
ᙢ = ᙢ ᙣ = ᙣ ᙤ = ᙤ ᙥ = ᙥ ᙦ = ᙦ ᙧ = ᙧ ᙨ = ᙨ ᙩ = ᙩ ᙪ = ᙪ ᙫ = ᙫ
ᙬ = ᙬ ᙭ = ᙭ ᙮ = ᙮ ᙯ = ᙯ ᙰ = ᙰ ᙱ = ᙱ ᙲ = ᙲ ᙳ = ᙳ ᙴ = ᙴ ᙵ = ᙵ
ᙶ = ᙶ ᙷ = ᙷ ᙸ = ᙸ ᙹ = ᙹ ᙺ = ᙺ ᙻ = ᙻ ᙼ = ᙼ ᙽ = ᙽ ᙾ = ᙾ ᙿ = ᙿ
  =   ᚁ = ᚁ ᚂ = ᚂ ᚃ = ᚃ ᚄ = ᚄ ᚅ = ᚅ ᚆ = ᚆ ᚇ = ᚇ ᚈ = ᚈ ᚉ = ᚉ
ᚊ = ᚊ ᚋ = ᚋ ᚌ = ᚌ ᚍ = ᚍ ᚎ = ᚎ ᚏ = ᚏ ᚐ = ᚐ ᚑ = ᚑ ᚒ = ᚒ ᚓ = ᚓ
ᚔ = ᚔ ᚕ = ᚕ ᚖ = ᚖ ᚗ = ᚗ ᚘ = ᚘ ᚙ = ᚙ ᚚ = ᚚ ᚛ = ᚛ ᚜ = ᚜ ᚝ = ᚝
᚞ = ᚞ ᚟ = ᚟ ᚠ = ᚠ ᚡ = ᚡ ᚢ = ᚢ ᚣ = ᚣ ᚤ = ᚤ ᚥ = ᚥ ᚦ = ᚦ ᚧ = ᚧ
ᚨ = ᚨ ᚩ = ᚩ ᚪ = ᚪ ᚫ = ᚫ ᚬ = ᚬ ᚭ = ᚭ ᚮ = ᚮ ᚯ = ᚯ ᚰ = ᚰ ᚱ = ᚱ
ᚲ = ᚲ ᚳ = ᚳ ᚴ = ᚴ ᚵ = ᚵ ᚶ = ᚶ ᚷ = ᚷ ᚸ = ᚸ ᚹ = ᚹ ᚺ = ᚺ ᚻ = ᚻ
ᚼ = ᚼ ᚽ = ᚽ ᚾ = ᚾ ᚿ = ᚿ ᛀ = ᛀ ᛁ = ᛁ ᛂ = ᛂ ᛃ = ᛃ ᛄ = ᛄ ᛅ = ᛅ
ᛆ = ᛆ ᛇ = ᛇ ᛈ = ᛈ ᛉ = ᛉ ᛊ = ᛊ ᛋ = ᛋ ᛌ = ᛌ ᛍ = ᛍ ᛎ = ᛎ ᛏ = ᛏ
ᛐ = ᛐ ᛑ = ᛑ ᛒ = ᛒ ᛓ = ᛓ ᛔ = ᛔ ᛕ = ᛕ ᛖ = ᛖ ᛗ = ᛗ ᛘ = ᛘ ᛙ = ᛙ
ᛚ = ᛚ ᛛ = ᛛ ᛜ = ᛜ ᛝ = ᛝ ᛞ = ᛞ ᛟ = ᛟ ᛠ = ᛠ ᛡ = ᛡ ᛢ = ᛢ ᛣ = ᛣ
ᛤ = ᛤ ᛥ = ᛥ ᛦ = ᛦ ᛧ = ᛧ ᛨ = ᛨ ᛩ = ᛩ ᛪ = ᛪ ᛫ = ᛫ ᛬ = ᛬ ᛭ = ᛭
ᛮ = ᛮ ᛯ = ᛯ ᛰ = ᛰ ᛱ = ᛱ ᛲ = ᛲ ᛳ = ᛳ ᛴ = ᛴ ᛵ = ᛵ ᛶ = ᛶ ᛷ = ᛷ
ᛸ = ᛸ ᛹ = ᛹ ᛺ = ᛺ ᛻ = ᛻ ᛼ = ᛼ ᛽ = ᛽ ᛾ = ᛾ ᛿ = ᛿ ᜀ = ᜀ ᜁ = ᜁ
ᜂ = ᜂ ᜃ = ᜃ ᜄ = ᜄ ᜅ = ᜅ ᜆ = ᜆ ᜇ = ᜇ ᜈ = ᜈ ᜉ = ᜉ ᜊ = ᜊ ᜋ = ᜋ
ᜌ = ᜌ ᜍ = ᜍ ᜎ = ᜎ ᜏ = ᜏ ᜐ = ᜐ ᜑ = ᜑ ᜒ = ᜒ ᜓ = ᜓ ᜔ = ᜔ ᜕ = ᜕
᜖ = ᜖ ᜗ = ᜗ ᜘ = ᜘ ᜙ = ᜙ ᜚ = ᜚ ᜛ = ᜛ ᜜ = ᜜ ᜝ = ᜝ ᜞ = ᜞ ᜟ = ᜟ
ᜠ = ᜠ ᜡ = ᜡ ᜢ = ᜢ ᜣ = ᜣ ᜤ = ᜤ ᜥ = ᜥ ᜦ = ᜦ ᜧ = ᜧ ᜨ = ᜨ ᜩ = ᜩ
ᜪ = ᜪ ᜫ = ᜫ ᜬ = ᜬ ᜭ = ᜭ ᜮ = ᜮ ᜯ = ᜯ ᜰ = ᜰ ᜱ = ᜱ ᜲ = ᜲ ᜳ = ᜳ
᜴ = ᜴ ᜵ = ᜵ ᜶ = ᜶ ᜷ = ᜷ ᜸ = ᜸ ᜹ = ᜹ ᜺ = ᜺ ᜻ = ᜻ ᜼ = ᜼ ᜽ = ᜽
᜾ = ᜾ ᜿ = ᜿ ᝀ = ᝀ ᝁ = ᝁ ᝂ = ᝂ ᝃ = ᝃ ᝄ = ᝄ ᝅ = ᝅ ᝆ = ᝆ ᝇ = ᝇ
ᝈ = ᝈ ᝉ = ᝉ ᝊ = ᝊ ᝋ = ᝋ ᝌ = ᝌ ᝍ = ᝍ ᝎ = ᝎ ᝏ = ᝏ ᝐ = ᝐ ᝑ = ᝑ
ᝒ = ᝒ ᝓ = ᝓ ᝔ = ᝔ ᝕ = ᝕ ᝖ = ᝖ ᝗ = ᝗ ᝘ = ᝘ ᝙ = ᝙ ᝚ = ᝚ ᝛ = ᝛
᝜ = ᝜ ᝝ = ᝝ ᝞ = ᝞ ᝟ = ᝟ ᝠ = ᝠ ᝡ = ᝡ ᝢ = ᝢ ᝣ = ᝣ ᝤ = ᝤ ᝥ = ᝥ
ᝦ = ᝦ ᝧ = ᝧ ᝨ = ᝨ ᝩ = ᝩ ᝪ = ᝪ ᝫ = ᝫ ᝬ = ᝬ ᝭ = ᝭ ᝮ = ᝮ ᝯ = ᝯ
ᝰ = ᝰ ᝱ = ᝱ ᝲ = ᝲ ᝳ = ᝳ ᝴ = ᝴ ᝵ = ᝵ ᝶ = ᝶ ᝷ = ᝷ ᝸ = ᝸ ᝹ = ᝹
᝺ = ᝺ ᝻ = ᝻ ᝼ = ᝼ ᝽ = ᝽ ᝾ = ᝾ ᝿ = ᝿ ក = ក ខ = ខ គ = គ ឃ = ឃ
ង = ង ច = ច ឆ = ឆ ជ = ជ ឈ = ឈ ញ = ញ ដ = ដ ឋ = ឋ ឌ = ឌ ឍ = ឍ
ណ = ណ ត = ត ថ = ថ ទ = ទ ធ = ធ ន = ន ប = ប ផ = ផ ព = ព ភ = ភ
ម = ម យ = យ រ = រ ល = ល វ = វ ឝ = ឝ ឞ = ឞ ស = ស ហ = ហ ឡ = ឡ
អ = អ ឣ = ឣ ឤ = ឤ ឥ = ឥ ឦ = ឦ ឧ = ឧ ឨ = ឨ ឩ = ឩ ឪ = ឪ ឫ = ឫ
ឬ = ឬ ឭ = ឭ ឮ = ឮ ឯ = ឯ ឰ = ឰ ឱ = ឱ ឲ = ឲ ឳ = ឳ ឴ = ឴ ឵ = ឵
ា = ា ិ = ិ ី = ី ឹ = ឹ ឺ = ឺ ុ = ុ ូ = ូ ួ = ួ ើ = ើ ឿ = ឿ
ៀ = ៀ េ = េ ែ = ែ ៃ = ៃ ោ = ោ ៅ = ៅ ំ = ំ ះ = ះ ៈ = ៈ ៉ = ៉
៊ = ៊ ់ = ់ ៌ = ៌ ៍ = ៍ ៎ = ៎ ៏ = ៏ ័ = ័ ៑ = ៑ ្ = ្ ៓ = ៓
។ = ។ ៕ = ៕ ៖ = ៖ ៗ = ៗ ៘ = ៘ ៙ = ៙ ៚ = ៚ ៛ = ៛ ៜ = ៜ ៝ = ៝
៞ = ៞ ៟ = ៟ ០ = ០ ១ = ១ ២ = ២ ៣ = ៣ ៤ = ៤ ៥ = ៥ ៦ = ៦ ៧ = ៧
៨ = ៨ ៩ = ៩ ៪ = ៪ ៫ = ៫ ៬ = ៬ ៭ = ៭ ៮ = ៮ ៯ = ៯ ៰ = ៰ ៱ = ៱
៲ = ៲ ៳ = ៳ ៴ = ៴ ៵ = ៵ ៶ = ៶ ៷ = ៷ ៸ = ៸ ៹ = ៹ ៺ = ៺ ៻ = ៻
៼ = ៼ ៽ = ៽ ៾ = ៾ ៿ = ៿ ᠀ = ᠀ ᠁ = ᠁ ᠂ = ᠂ ᠃ = ᠃ ᠄ = ᠄ ᠅ = ᠅
᠆ = ᠆ ᠇ = ᠇ ᠈ = ᠈ ᠉ = ᠉ ᠊ = ᠊ ᠋ = ᠋ ᠌ = ᠌ ᠍ = ᠍ ᠎ = ᠎ ᠏ = ᠏
᠐ = ᠐ ᠑ = ᠑ ᠒ = ᠒ ᠓ = ᠓ ᠔ = ᠔ ᠕ = ᠕ ᠖ = ᠖ ᠗ = ᠗ ᠘ = ᠘ ᠙ = ᠙
᠚ = ᠚ ᠛ = ᠛ ᠜ = ᠜ ᠝ = ᠝ ᠞ = ᠞ ᠟ = ᠟ ᠠ = ᠠ ᠡ = ᠡ ᠢ = ᠢ ᠣ = ᠣ
ᠤ = ᠤ ᠥ = ᠥ ᠦ = ᠦ ᠧ = ᠧ ᠨ = ᠨ ᠩ = ᠩ ᠪ = ᠪ ᠫ = ᠫ ᠬ = ᠬ ᠭ = ᠭ
ᠮ = ᠮ ᠯ = ᠯ ᠰ = ᠰ ᠱ = ᠱ ᠲ = ᠲ ᠳ = ᠳ ᠴ = ᠴ ᠵ = ᠵ ᠶ = ᠶ ᠷ = ᠷ
ᠸ = ᠸ ᠹ = ᠹ ᠺ = ᠺ ᠻ = ᠻ ᠼ = ᠼ ᠽ = ᠽ ᠾ = ᠾ ᠿ = ᠿ ᡀ = ᡀ ᡁ = ᡁ
ᡂ = ᡂ ᡃ = ᡃ ᡄ = ᡄ ᡅ = ᡅ ᡆ = ᡆ ᡇ = ᡇ ᡈ = ᡈ ᡉ = ᡉ ᡊ = ᡊ ᡋ = ᡋ
ᡌ = ᡌ ᡍ = ᡍ ᡎ = ᡎ ᡏ = ᡏ ᡐ = ᡐ ᡑ = ᡑ ᡒ = ᡒ ᡓ = ᡓ ᡔ = ᡔ ᡕ = ᡕ
ᡖ = ᡖ ᡗ = ᡗ ᡘ = ᡘ ᡙ = ᡙ ᡚ = ᡚ ᡛ = ᡛ ᡜ = ᡜ ᡝ = ᡝ ᡞ = ᡞ ᡟ = ᡟ
ᡠ = ᡠ ᡡ = ᡡ ᡢ = ᡢ ᡣ = ᡣ ᡤ = ᡤ ᡥ = ᡥ ᡦ = ᡦ ᡧ = ᡧ ᡨ = ᡨ ᡩ = ᡩ
ᡪ = ᡪ ᡫ = ᡫ ᡬ = ᡬ ᡭ = ᡭ ᡮ = ᡮ ᡯ = ᡯ ᡰ = ᡰ ᡱ = ᡱ ᡲ = ᡲ ᡳ = ᡳ
ᡴ = ᡴ ᡵ = ᡵ ᡶ = ᡶ ᡷ = ᡷ ᡸ = ᡸ ᡹ = ᡹ ᡺ = ᡺ ᡻ = ᡻ ᡼ = ᡼ ᡽ = ᡽
᡾ = ᡾ ᡿ = ᡿ ᢀ = ᢀ ᢁ = ᢁ ᢂ = ᢂ ᢃ = ᢃ ᢄ = ᢄ ᢅ = ᢅ ᢆ = ᢆ ᢇ = ᢇ
ᢈ = ᢈ ᢉ = ᢉ ᢊ = ᢊ ᢋ = ᢋ ᢌ = ᢌ ᢍ = ᢍ ᢎ = ᢎ ᢏ = ᢏ ᢐ = ᢐ ᢑ = ᢑ
ᢒ = ᢒ ᢓ = ᢓ ᢔ = ᢔ ᢕ = ᢕ ᢖ = ᢖ ᢗ = ᢗ ᢘ = ᢘ ᢙ = ᢙ ᢚ = ᢚ ᢛ = ᢛ
ᢜ = ᢜ ᢝ = ᢝ ᢞ = ᢞ ᢟ = ᢟ ᢠ = ᢠ ᢡ = ᢡ ᢢ = ᢢ ᢣ = ᢣ ᢤ = ᢤ ᢥ = ᢥ
ᢦ = ᢦ ᢧ = ᢧ ᢨ = ᢨ ᢩ = ᢩ ᢪ = ᢪ ᢫ = ᢫ ᢬ = ᢬ ᢭ = ᢭ ᢮ = ᢮ ᢯ = ᢯
ᢰ = ᢰ ᢱ = ᢱ ᢲ = ᢲ ᢳ = ᢳ ᢴ = ᢴ ᢵ = ᢵ ᢶ = ᢶ ᢷ = ᢷ ᢸ = ᢸ ᢹ = ᢹ
ᢺ = ᢺ ᢻ = ᢻ ᢼ = ᢼ ᢽ = ᢽ ᢾ = ᢾ ᢿ = ᢿ ᣀ = ᣀ ᣁ = ᣁ ᣂ = ᣂ ᣃ = ᣃ
ᣄ = ᣄ ᣅ = ᣅ ᣆ = ᣆ ᣇ = ᣇ ᣈ = ᣈ ᣉ = ᣉ ᣊ = ᣊ ᣋ = ᣋ ᣌ = ᣌ ᣍ = ᣍ
ᣎ = ᣎ ᣏ = ᣏ ᣐ = ᣐ ᣑ = ᣑ ᣒ = ᣒ ᣓ = ᣓ ᣔ = ᣔ ᣕ = ᣕ ᣖ = ᣖ ᣗ = ᣗ
ᣘ = ᣘ ᣙ = ᣙ ᣚ = ᣚ ᣛ = ᣛ ᣜ = ᣜ ᣝ = ᣝ ᣞ = ᣞ ᣟ = ᣟ ᣠ = ᣠ ᣡ = ᣡ
ᣢ = ᣢ ᣣ = ᣣ ᣤ = ᣤ ᣥ = ᣥ ᣦ = ᣦ ᣧ = ᣧ ᣨ = ᣨ ᣩ = ᣩ ᣪ = ᣪ ᣫ = ᣫ
ᣬ = ᣬ ᣭ = ᣭ ᣮ = ᣮ ᣯ = ᣯ ᣰ = ᣰ ᣱ = ᣱ ᣲ = ᣲ ᣳ = ᣳ ᣴ = ᣴ ᣵ = ᣵ
᣶ = ᣶ ᣷ = ᣷ ᣸ = ᣸ ᣹ = ᣹ ᣺ = ᣺ ᣻ = ᣻ ᣼ = ᣼ ᣽ = ᣽ ᣾ = ᣾ ᣿ = ᣿
ᤀ = ᤀ ᤁ = ᤁ ᤂ = ᤂ ᤃ = ᤃ ᤄ = ᤄ ᤅ = ᤅ ᤆ = ᤆ ᤇ = ᤇ ᤈ = ᤈ ᤉ = ᤉ
ᤊ = ᤊ ᤋ = ᤋ ᤌ = ᤌ ᤍ = ᤍ ᤎ = ᤎ ᤏ = ᤏ ᤐ = ᤐ ᤑ = ᤑ ᤒ = ᤒ ᤓ = ᤓ
ᤔ = ᤔ ᤕ = ᤕ ᤖ = ᤖ ᤗ = ᤗ ᤘ = ᤘ ᤙ = ᤙ ᤚ = ᤚ ᤛ = ᤛ ᤜ = ᤜ ᤝ = ᤝ
ᤞ = ᤞ ᤟ = ᤟ ᤠ = ᤠ ᤡ = ᤡ ᤢ = ᤢ ᤣ = ᤣ ᤤ = ᤤ ᤥ = ᤥ ᤦ = ᤦ ᤧ = ᤧ
ᤨ = ᤨ ᤩ = ᤩ ᤪ = ᤪ ᤫ = ᤫ ᤬ = ᤬ ᤭ = ᤭ ᤮ = ᤮ ᤯ = ᤯ ᤰ = ᤰ ᤱ = ᤱ
ᤲ = ᤲ ᤳ = ᤳ ᤴ = ᤴ ᤵ = ᤵ ᤶ = ᤶ ᤷ = ᤷ ᤸ = ᤸ ᤹ = ᤹ ᤺ = ᤺ ᤻ = ᤻
᤼ = ᤼ ᤽ = ᤽ ᤾ = ᤾ ᤿ = ᤿ ᥀ = ᥀ ᥁ = ᥁ ᥂ = ᥂ ᥃ = ᥃ ᥄ = ᥄ ᥅ = ᥅
᥆ = ᥆ ᥇ = ᥇ ᥈ = ᥈ ᥉ = ᥉ ᥊ = ᥊ ᥋ = ᥋ ᥌ = ᥌ ᥍ = ᥍ ᥎ = ᥎ ᥏ = ᥏
ᥐ = ᥐ ᥑ = ᥑ ᥒ = ᥒ ᥓ = ᥓ ᥔ = ᥔ ᥕ = ᥕ ᥖ = ᥖ ᥗ = ᥗ ᥘ = ᥘ ᥙ = ᥙ
ᥚ = ᥚ ᥛ = ᥛ ᥜ = ᥜ ᥝ = ᥝ ᥞ = ᥞ ᥟ = ᥟ ᥠ = ᥠ ᥡ = ᥡ ᥢ = ᥢ ᥣ = ᥣ
ᥤ = ᥤ ᥥ = ᥥ ᥦ = ᥦ ᥧ = ᥧ ᥨ = ᥨ ᥩ = ᥩ ᥪ = ᥪ ᥫ = ᥫ ᥬ = ᥬ ᥭ = ᥭ
᥮ = ᥮ ᥯ = ᥯ ᥰ = ᥰ ᥱ = ᥱ ᥲ = ᥲ ᥳ = ᥳ ᥴ = ᥴ ᥵ = ᥵ ᥶ = ᥶ ᥷ = ᥷
᥸ = ᥸ ᥹ = ᥹ ᥺ = ᥺ ᥻ = ᥻ ᥼ = ᥼ ᥽ = ᥽ ᥾ = ᥾ ᥿ = ᥿ ᦀ = ᦀ ᦁ = ᦁ
ᦂ = ᦂ ᦃ = ᦃ ᦄ = ᦄ ᦅ = ᦅ ᦆ = ᦆ ᦇ = ᦇ ᦈ = ᦈ ᦉ = ᦉ ᦊ = ᦊ ᦋ = ᦋ
ᦌ = ᦌ ᦍ = ᦍ ᦎ = ᦎ ᦏ = ᦏ ᦐ = ᦐ ᦑ = ᦑ ᦒ = ᦒ ᦓ = ᦓ ᦔ = ᦔ ᦕ = ᦕ
ᦖ = ᦖ ᦗ = ᦗ ᦘ = ᦘ ᦙ = ᦙ ᦚ = ᦚ ᦛ = ᦛ ᦜ = ᦜ ᦝ = ᦝ ᦞ = ᦞ ᦟ = ᦟ
ᦠ = ᦠ ᦡ = ᦡ ᦢ = ᦢ ᦣ = ᦣ ᦤ = ᦤ ᦥ = ᦥ ᦦ = ᦦ ᦧ = ᦧ ᦨ = ᦨ ᦩ = ᦩ
ᦪ = ᦪ ᦫ = ᦫ ᦬ = ᦬ ᦭ = ᦭ ᦮ = ᦮ ᦯ = ᦯ ᦰ = ᦰ ᦱ = ᦱ ᦲ = ᦲ ᦳ = ᦳ
ᦴ = ᦴ ᦵ = ᦵ ᦶ = ᦶ ᦷ = ᦷ ᦸ = ᦸ ᦹ = ᦹ ᦺ = ᦺ ᦻ = ᦻ ᦼ = ᦼ ᦽ = ᦽ
ᦾ = ᦾ ᦿ = ᦿ ᧀ = ᧀ ᧁ = ᧁ ᧂ = ᧂ ᧃ = ᧃ ᧄ = ᧄ ᧅ = ᧅ ᧆ = ᧆ ᧇ = ᧇ
ᧈ = ᧈ ᧉ = ᧉ ᧊ = ᧊ ᧋ = ᧋ ᧌ = ᧌ ᧍ = ᧍ ᧎ = ᧎ ᧏ = ᧏ ᧐ = ᧐ ᧑ = ᧑
᧒ = ᧒ ᧓ = ᧓ ᧔ = ᧔ ᧕ = ᧕ ᧖ = ᧖ ᧗ = ᧗ ᧘ = ᧘ ᧙ = ᧙ ᧚ = ᧚ ᧛ = ᧛
᧜ = ᧜ ᧝ = ᧝ ᧞ = ᧞ ᧟ = ᧟ ᧠ = ᧠ ᧡ = ᧡ ᧢ = ᧢ ᧣ = ᧣ ᧤ = ᧤ ᧥ = ᧥
᧦ = ᧦ ᧧ = ᧧ ᧨ = ᧨ ᧩ = ᧩ ᧪ = ᧪ ᧫ = ᧫ ᧬ = ᧬ ᧭ = ᧭ ᧮ = ᧮ ᧯ = ᧯
᧰ = ᧰ ᧱ = ᧱ ᧲ = ᧲ ᧳ = ᧳ ᧴ = ᧴ ᧵ = ᧵ ᧶ = ᧶ ᧷ = ᧷ ᧸ = ᧸ ᧹ = ᧹
᧺ = ᧺ ᧻ = ᧻ ᧼ = ᧼ ᧽ = ᧽ ᧾ = ᧾ ᧿ = ᧿ ᨀ = ᨀ ᨁ = ᨁ ᨂ = ᨂ ᨃ = ᨃ
ᨄ = ᨄ ᨅ = ᨅ ᨆ = ᨆ ᨇ = ᨇ ᨈ = ᨈ ᨉ = ᨉ ᨊ = ᨊ ᨋ = ᨋ ᨌ = ᨌ ᨍ = ᨍ
ᨎ = ᨎ ᨏ = ᨏ ᨐ = ᨐ ᨑ = ᨑ ᨒ = ᨒ ᨓ = ᨓ ᨔ = ᨔ ᨕ = ᨕ ᨖ = ᨖ ᨗ = ᨗ
ᨘ = ᨘ ᨙ = ᨙ ᨚ = ᨚ ᨛ = ᨛ ᨜ = ᨜ ᨝ = ᨝ ᨞ = ᨞ ᨟ = ᨟ ᨠ = ᨠ ᨡ = ᨡ
ᨢ = ᨢ ᨣ = ᨣ ᨤ = ᨤ ᨥ = ᨥ ᨦ = ᨦ ᨧ = ᨧ ᨨ = ᨨ ᨩ = ᨩ ᨪ = ᨪ ᨫ = ᨫ
ᨬ = ᨬ ᨭ = ᨭ ᨮ = ᨮ ᨯ = ᨯ ᨰ = ᨰ ᨱ = ᨱ ᨲ = ᨲ ᨳ = ᨳ ᨴ = ᨴ ᨵ = ᨵ
ᨶ = ᨶ ᨷ = ᨷ ᨸ = ᨸ ᨹ = ᨹ ᨺ = ᨺ ᨻ = ᨻ ᨼ = ᨼ ᨽ = ᨽ ᨾ = ᨾ ᨿ = ᨿ
ᩀ = ᩀ ᩁ = ᩁ ᩂ = ᩂ ᩃ = ᩃ ᩄ = ᩄ ᩅ = ᩅ ᩆ = ᩆ ᩇ = ᩇ ᩈ = ᩈ ᩉ = ᩉ
ᩊ = ᩊ ᩋ = ᩋ ᩌ = ᩌ ᩍ = ᩍ ᩎ = ᩎ ᩏ = ᩏ ᩐ = ᩐ ᩑ = ᩑ ᩒ = ᩒ ᩓ = ᩓ
ᩔ = ᩔ ᩕ = ᩕ ᩖ = ᩖ ᩗ = ᩗ ᩘ = ᩘ ᩙ = ᩙ ᩚ = ᩚ ᩛ = ᩛ ᩜ = ᩜ ᩝ = ᩝ
ᩞ = ᩞ ᩟ = ᩟ ᩠ = ᩠ ᩡ = ᩡ ᩢ = ᩢ ᩣ = ᩣ ᩤ = ᩤ ᩥ = ᩥ ᩦ = ᩦ ᩧ = ᩧ
ᩨ = ᩨ ᩩ = ᩩ ᩪ = ᩪ ᩫ = ᩫ ᩬ = ᩬ ᩭ = ᩭ ᩮ = ᩮ ᩯ = ᩯ ᩰ = ᩰ ᩱ = ᩱ
ᩲ = ᩲ ᩳ = ᩳ ᩴ = ᩴ ᩵ = ᩵ ᩶ = ᩶ ᩷ = ᩷ ᩸ = ᩸ ᩹ = ᩹ ᩺ = ᩺ ᩻ = ᩻
᩼ = ᩼ ᩽ = ᩽ ᩾ = ᩾ ᩿ = ᩿ ᪀ = ᪀ ᪁ = ᪁ ᪂ = ᪂ ᪃ = ᪃ ᪄ = ᪄ ᪅ = ᪅
᪆ = ᪆ ᪇ = ᪇ ᪈ = ᪈ ᪉ = ᪉ ᪊ = ᪊ ᪋ = ᪋ ᪌ = ᪌ ᪍ = ᪍ ᪎ = ᪎ ᪏ = ᪏
᪐ = ᪐ ᪑ = ᪑ ᪒ = ᪒ ᪓ = ᪓ ᪔ = ᪔ ᪕ = ᪕ ᪖ = ᪖ ᪗ = ᪗ ᪘ = ᪘ ᪙ = ᪙
᪚ = ᪚ ᪛ = ᪛ ᪜ = ᪜ ᪝ = ᪝ ᪞ = ᪞ ᪟ = ᪟ ᪠ = ᪠ ᪡ = ᪡ ᪢ = ᪢ ᪣ = ᪣
᪤ = ᪤ ᪥ = ᪥ ᪦ = ᪦ ᪧ = ᪧ ᪨ = ᪨ ᪩ = ᪩ ᪪ = ᪪ ᪫ = ᪫ ᪬ = ᪬ ᪭ = ᪭
᪮ = ᪮ ᪯ = ᪯ ᪰ = ᪰ ᪱ = ᪱ ᪲ = ᪲ ᪳ = ᪳ ᪴ = ᪴ ᪵ = ᪵ ᪶ = ᪶ ᪷ = ᪷
᪸ = ᪸ ᪹ = ᪹ ᪺ = ᪺ ᪻ = ᪻ ᪼ = ᪼ ᪽ = ᪽ ᪾ = ᪾ ᪿ = ᪿ ᫀ = ᫀ ᫁ = ᫁
᫂ = ᫂ ᫃ = ᫃ ᫄ = ᫄ ᫅ = ᫅ ᫆ = ᫆ ᫇ = ᫇ ᫈ = ᫈ ᫉ = ᫉ ᫊ = ᫊ ᫋ = ᫋
ᫌ = ᫌ ᫍ = ᫍ ᫎ = ᫎ ᫏ = ᫏ ᫐ = ᫐ ᫑ = ᫑ ᫒ = ᫒ ᫓ = ᫓ ᫔ = ᫔ ᫕ = ᫕
᫖ = ᫖ ᫗ = ᫗ ᫘ = ᫘ ᫙ = ᫙ ᫚ = ᫚ ᫛ = ᫛ ᫜ = ᫜ ᫝ = ᫝ ᫞ = ᫞ ᫟ = ᫟
᫠ = ᫠ ᫡ = ᫡ ᫢ = ᫢ ᫣ = ᫣ ᫤ = ᫤ ᫥ = ᫥ ᫦ = ᫦ ᫧ = ᫧ ᫨ = ᫨ ᫩ = ᫩
᫪ = ᫪ ᫫ = ᫫ ᫬ = ᫬ ᫭ = ᫭ ᫮ = ᫮ ᫯ = ᫯ ᫰ = ᫰ ᫱ = ᫱ ᫲ = ᫲ ᫳ = ᫳
᫴ = ᫴ ᫵ = ᫵ ᫶ = ᫶ ᫷ = ᫷ ᫸ = ᫸ ᫹ = ᫹ ᫺ = ᫺ ᫻ = ᫻ ᫼ = ᫼ ᫽ = ᫽
᫾ = ᫾ ᫿ = ᫿ ᬀ = ᬀ ᬁ = ᬁ ᬂ = ᬂ ᬃ = ᬃ ᬄ = ᬄ ᬅ = ᬅ ᬆ = ᬆ ᬇ = ᬇ
ᬈ = ᬈ ᬉ = ᬉ ᬊ = ᬊ ᬋ = ᬋ ᬌ = ᬌ ᬍ = ᬍ ᬎ = ᬎ ᬏ = ᬏ ᬐ = ᬐ ᬑ = ᬑ
ᬒ = ᬒ ᬓ = ᬓ ᬔ = ᬔ ᬕ = ᬕ ᬖ = ᬖ ᬗ = ᬗ ᬘ = ᬘ ᬙ = ᬙ ᬚ = ᬚ ᬛ = ᬛ
ᬜ = ᬜ ᬝ = ᬝ ᬞ = ᬞ ᬟ = ᬟ ᬠ = ᬠ ᬡ = ᬡ ᬢ = ᬢ ᬣ = ᬣ ᬤ = ᬤ ᬥ = ᬥ
ᬦ = ᬦ ᬧ = ᬧ ᬨ = ᬨ ᬩ = ᬩ ᬪ = ᬪ ᬫ = ᬫ ᬬ = ᬬ ᬭ = ᬭ ᬮ = ᬮ ᬯ = ᬯ
ᬰ = ᬰ ᬱ = ᬱ ᬲ = ᬲ ᬳ = ᬳ ᬴ = ᬴ ᬵ = ᬵ ᬶ = ᬶ ᬷ = ᬷ ᬸ = ᬸ ᬹ = ᬹ
ᬺ = ᬺ ᬻ = ᬻ ᬼ = ᬼ ᬽ = ᬽ ᬾ = ᬾ ᬿ = ᬿ ᭀ = ᭀ ᭁ = ᭁ ᭂ = ᭂ ᭃ = ᭃ
᭄ = ᭄ ᭅ = ᭅ ᭆ = ᭆ ᭇ = ᭇ ᭈ = ᭈ ᭉ = ᭉ ᭊ = ᭊ ᭋ = ᭋ ᭌ = ᭌ ᭍ = ᭍
᭎ = ᭎ ᭏ = ᭏ ᭐ = ᭐ ᭑ = ᭑ ᭒ = ᭒ ᭓ = ᭓ ᭔ = ᭔ ᭕ = ᭕ ᭖ = ᭖ ᭗ = ᭗
᭘ = ᭘ ᭙ = ᭙ ᭚ = ᭚ ᭛ = ᭛ ᭜ = ᭜ ᭝ = ᭝ ᭞ = ᭞ ᭟ = ᭟ ᭠ = ᭠ ᭡ = ᭡
᭢ = ᭢ ᭣ = ᭣ ᭤ = ᭤ ᭥ = ᭥ ᭦ = ᭦ ᭧ = ᭧ ᭨ = ᭨ ᭩ = ᭩ ᭪ = ᭪ ᭫ = ᭫
᭬ = ᭬ ᭭ = ᭭ ᭮ = ᭮ ᭯ = ᭯ ᭰ = ᭰ ᭱ = ᭱ ᭲ = ᭲ ᭳ = ᭳ ᭴ = ᭴ ᭵ = ᭵
᭶ = ᭶ ᭷ = ᭷ ᭸ = ᭸ ᭹ = ᭹ ᭺ = ᭺ ᭻ = ᭻ ᭼ = ᭼ ᭽ = ᭽ ᭾ = ᭾ ᭿ = ᭿
ᮀ = ᮀ ᮁ = ᮁ ᮂ = ᮂ ᮃ = ᮃ ᮄ = ᮄ ᮅ = ᮅ ᮆ = ᮆ ᮇ = ᮇ ᮈ = ᮈ ᮉ = ᮉ
ᮊ = ᮊ ᮋ = ᮋ ᮌ = ᮌ ᮍ = ᮍ ᮎ = ᮎ ᮏ = ᮏ ᮐ = ᮐ ᮑ = ᮑ ᮒ = ᮒ ᮓ = ᮓ
ᮔ = ᮔ ᮕ = ᮕ ᮖ = ᮖ ᮗ = ᮗ ᮘ = ᮘ ᮙ = ᮙ ᮚ = ᮚ ᮛ = ᮛ ᮜ = ᮜ ᮝ = ᮝ
ᮞ = ᮞ ᮟ = ᮟ ᮠ = ᮠ ᮡ = ᮡ ᮢ = ᮢ ᮣ = ᮣ ᮤ = ᮤ ᮥ = ᮥ ᮦ = ᮦ ᮧ = ᮧ
ᮨ = ᮨ ᮩ = ᮩ ᮪ = ᮪ ᮫ = ᮫ ᮬ = ᮬ ᮭ = ᮭ ᮮ = ᮮ ᮯ = ᮯ ᮰ = ᮰ ᮱ = ᮱
᮲ = ᮲ ᮳ = ᮳ ᮴ = ᮴ ᮵ = ᮵ ᮶ = ᮶ ᮷ = ᮷ ᮸ = ᮸ ᮹ = ᮹ ᮺ = ᮺ ᮻ = ᮻ
ᮼ = ᮼ ᮽ = ᮽ ᮾ = ᮾ ᮿ = ᮿ ᯀ = ᯀ ᯁ = ᯁ ᯂ = ᯂ ᯃ = ᯃ ᯄ = ᯄ ᯅ = ᯅ
ᯆ = ᯆ ᯇ = ᯇ ᯈ = ᯈ ᯉ = ᯉ ᯊ = ᯊ ᯋ = ᯋ ᯌ = ᯌ ᯍ = ᯍ ᯎ = ᯎ ᯏ = ᯏ
ᯐ = ᯐ ᯑ = ᯑ ᯒ = ᯒ ᯓ = ᯓ ᯔ = ᯔ ᯕ = ᯕ ᯖ = ᯖ ᯗ = ᯗ ᯘ = ᯘ ᯙ = ᯙ
ᯚ = ᯚ ᯛ = ᯛ ᯜ = ᯜ ᯝ = ᯝ ᯞ = ᯞ ᯟ = ᯟ ᯠ = ᯠ ᯡ = ᯡ ᯢ = ᯢ ᯣ = ᯣ
ᯤ = ᯤ ᯥ = ᯥ ᯦ = ᯦ ᯧ = ᯧ ᯨ = ᯨ ᯩ = ᯩ ᯪ = ᯪ ᯫ = ᯫ ᯬ = ᯬ ᯭ = ᯭ
ᯮ = ᯮ ᯯ = ᯯ ᯰ = ᯰ ᯱ = ᯱ ᯲ = ᯲ ᯳ = ᯳ ᯴ = ᯴ ᯵ = ᯵ ᯶ = ᯶ ᯷ = ᯷
᯸ = ᯸ ᯹ = ᯹ ᯺ = ᯺ ᯻ = ᯻ ᯼ = ᯼ ᯽ = ᯽ ᯾ = ᯾ ᯿ = ᯿ ᰀ = ᰀ ᰁ = ᰁ
ᰂ = ᰂ ᰃ = ᰃ ᰄ = ᰄ ᰅ = ᰅ ᰆ = ᰆ ᰇ = ᰇ ᰈ = ᰈ ᰉ = ᰉ ᰊ = ᰊ ᰋ = ᰋ
ᰌ = ᰌ ᰍ = ᰍ ᰎ = ᰎ ᰏ = ᰏ ᰐ = ᰐ ᰑ = ᰑ ᰒ = ᰒ ᰓ = ᰓ ᰔ = ᰔ ᰕ = ᰕ
ᰖ = ᰖ ᰗ = ᰗ ᰘ = ᰘ ᰙ = ᰙ ᰚ = ᰚ ᰛ = ᰛ ᰜ = ᰜ ᰝ = ᰝ ᰞ = ᰞ ᰟ = ᰟ
ᰠ = ᰠ ᰡ = ᰡ ᰢ = ᰢ ᰣ = ᰣ ᰤ = ᰤ ᰥ = ᰥ ᰦ = ᰦ ᰧ = ᰧ ᰨ = ᰨ ᰩ = ᰩ
ᰪ = ᰪ ᰫ = ᰫ ᰬ = ᰬ ᰭ = ᰭ ᰮ = ᰮ ᰯ = ᰯ ᰰ = ᰰ ᰱ = ᰱ ᰲ = ᰲ ᰳ = ᰳ
ᰴ = ᰴ ᰵ = ᰵ ᰶ = ᰶ ᰷ = ᰷ ᰸ = ᰸ ᰹ = ᰹ ᰺ = ᰺ ᰻ = ᰻ ᰼ = ᰼ ᰽ = ᰽
᰾ = ᰾ ᰿ = ᰿ ᱀ = ᱀ ᱁ = ᱁ ᱂ = ᱂ ᱃ = ᱃ ᱄ = ᱄ ᱅ = ᱅ ᱆ = ᱆ ᱇ = ᱇
᱈ = ᱈ ᱉ = ᱉ ᱊ = ᱊ ᱋ = ᱋ ᱌ = ᱌ ᱍ = ᱍ ᱎ = ᱎ ᱏ = ᱏ ᱐ = ᱐ ᱑ = ᱑
᱒ = ᱒ ᱓ = ᱓ ᱔ = ᱔ ᱕ = ᱕ ᱖ = ᱖ ᱗ = ᱗ ᱘ = ᱘ ᱙ = ᱙ ᱚ = ᱚ ᱛ = ᱛ
ᱜ = ᱜ ᱝ = ᱝ ᱞ = ᱞ ᱟ = ᱟ ᱠ = ᱠ ᱡ = ᱡ ᱢ = ᱢ ᱣ = ᱣ ᱤ = ᱤ ᱥ = ᱥ
ᱦ = ᱦ ᱧ = ᱧ ᱨ = ᱨ ᱩ = ᱩ ᱪ = ᱪ ᱫ = ᱫ ᱬ = ᱬ ᱭ = ᱭ ᱮ = ᱮ ᱯ = ᱯ
ᱰ = ᱰ ᱱ = ᱱ ᱲ = ᱲ ᱳ = ᱳ ᱴ = ᱴ ᱵ = ᱵ ᱶ = ᱶ ᱷ = ᱷ ᱸ = ᱸ ᱹ = ᱹ
ᱺ = ᱺ ᱻ = ᱻ ᱼ = ᱼ ᱽ = ᱽ ᱾ = ᱾ ᱿ = ᱿ ᲀ = ᲀ ᲁ = ᲁ ᲂ = ᲂ ᲃ = ᲃ
ᲄ = ᲄ ᲅ = ᲅ ᲆ = ᲆ ᲇ = ᲇ ᲈ = ᲈ Ᲊ = Ᲊ ᲊ = ᲊ ᲋ = ᲋ ᲌ = ᲌ ᲍ = ᲍
᲎ = ᲎ ᲏ = ᲏ Ა = Ა Ბ = Ბ Გ = Გ Დ = Დ Ე = Ე Ვ = Ვ Ზ = Ზ Თ = Თ
Ი = Ი Კ = Კ Ლ = Ლ Მ = Მ Ნ = Ნ Ო = Ო Პ = Პ Ჟ = Ჟ Რ = Რ Ს = Ს
Ტ = Ტ Უ = Უ Ფ = Ფ Ქ = Ქ Ღ = Ღ Ყ = Ყ Შ = Შ Ჩ = Ჩ Ც = Ც Ძ = Ძ
Წ = Წ Ჭ = Ჭ Ხ = Ხ Ჯ = Ჯ Ჰ = Ჰ Ჱ = Ჱ Ჲ = Ჲ Ჳ = Ჳ Ჴ = Ჴ Ჵ = Ჵ
Ჶ = Ჶ Ჷ = Ჷ Ჸ = Ჸ Ჹ = Ჹ Ჺ = Ჺ ᲻ = ᲻ ᲼ = ᲼ Ჽ = Ჽ Ჾ = Ჾ Ჿ = Ჿ
᳀ = ᳀ ᳁ = ᳁ ᳂ = ᳂ ᳃ = ᳃ ᳄ = ᳄ ᳅ = ᳅ ᳆ = ᳆ ᳇ = ᳇ ᳈ = ᳈ ᳉ = ᳉
᳊ = ᳊ ᳋ = ᳋ ᳌ = ᳌ ᳍ = ᳍ ᳎ = ᳎ ᳏ = ᳏ ᳐ = ᳐ ᳑ = ᳑ ᳒ = ᳒ ᳓ = ᳓
᳔ = ᳔ ᳕ = ᳕ ᳖ = ᳖ ᳗ = ᳗ ᳘ = ᳘ ᳙ = ᳙ ᳚ = ᳚ ᳛ = ᳛ ᳜ = ᳜ ᳝ = ᳝
᳞ = ᳞ ᳟ = ᳟ ᳠ = ᳠ ᳡ = ᳡ ᳢ = ᳢ ᳣ = ᳣ ᳤ = ᳤ ᳥ = ᳥ ᳦ = ᳦ ᳧ = ᳧
᳨ = ᳨ ᳩ = ᳩ ᳪ = ᳪ ᳫ = ᳫ ᳬ = ᳬ ᳭ = ᳭ ᳮ = ᳮ ᳯ = ᳯ ᳰ = ᳰ ᳱ = ᳱ
ᳲ = ᳲ ᳳ = ᳳ ᳴ = ᳴ ᳵ = ᳵ ᳶ = ᳶ ᳷ = ᳷ ᳸ = ᳸ ᳹ = ᳹ ᳺ = ᳺ ᳻ = ᳻
᳼ = ᳼ ᳽ = ᳽ ᳾ = ᳾ ᳿ = ᳿ ᴀ = ᴀ ᴁ = ᴁ ᴂ = ᴂ ᴃ = ᴃ ᴄ = ᴄ ᴅ = ᴅ
ᴆ = ᴆ ᴇ = ᴇ ᴈ = ᴈ ᴉ = ᴉ ᴊ = ᴊ ᴋ = ᴋ ᴌ = ᴌ ᴍ = ᴍ ᴎ = ᴎ ᴏ = ᴏ
ᴐ = ᴐ ᴑ = ᴑ ᴒ = ᴒ ᴓ = ᴓ ᴔ = ᴔ ᴕ = ᴕ ᴖ = ᴖ ᴗ = ᴗ ᴘ = ᴘ ᴙ = ᴙ
ᴚ = ᴚ ᴛ = ᴛ ᴜ = ᴜ ᴝ = ᴝ ᴞ = ᴞ ᴟ = ᴟ ᴠ = ᴠ ᴡ = ᴡ ᴢ = ᴢ ᴣ = ᴣ
ᴤ = ᴤ ᴥ = ᴥ ᴦ = ᴦ ᴧ = ᴧ ᴨ = ᴨ ᴩ = ᴩ ᴪ = ᴪ ᴫ = ᴫ ᴬ = ᴬ ᴭ = ᴭ
ᴮ = ᴮ ᴯ = ᴯ ᴰ = ᴰ ᴱ = ᴱ ᴲ = ᴲ ᴳ = ᴳ ᴴ = ᴴ ᴵ = ᴵ ᴶ = ᴶ ᴷ = ᴷ
ᴸ = ᴸ ᴹ = ᴹ ᴺ = ᴺ ᴻ = ᴻ ᴼ = ᴼ ᴽ = ᴽ ᴾ = ᴾ ᴿ = ᴿ ᵀ = ᵀ ᵁ = ᵁ
ᵂ = ᵂ ᵃ = ᵃ ᵄ = ᵄ ᵅ = ᵅ ᵆ = ᵆ ᵇ = ᵇ ᵈ = ᵈ ᵉ = ᵉ ᵊ = ᵊ ᵋ = ᵋ
ᵌ = ᵌ ᵍ = ᵍ ᵎ = ᵎ ᵏ = ᵏ ᵐ = ᵐ ᵑ = ᵑ ᵒ = ᵒ ᵓ = ᵓ ᵔ = ᵔ ᵕ = ᵕ
ᵖ = ᵖ ᵗ = ᵗ ᵘ = ᵘ ᵙ = ᵙ ᵚ = ᵚ ᵛ = ᵛ ᵜ = ᵜ ᵝ = ᵝ ᵞ = ᵞ ᵟ = ᵟ
ᵠ = ᵠ ᵡ = ᵡ ᵢ = ᵢ ᵣ = ᵣ ᵤ = ᵤ ᵥ = ᵥ ᵦ = ᵦ ᵧ = ᵧ ᵨ = ᵨ ᵩ = ᵩ
ᵪ = ᵪ ᵫ = ᵫ ᵬ = ᵬ ᵭ = ᵭ ᵮ = ᵮ ᵯ = ᵯ ᵰ = ᵰ ᵱ = ᵱ ᵲ = ᵲ ᵳ = ᵳ
ᵴ = ᵴ ᵵ = ᵵ ᵶ = ᵶ ᵷ = ᵷ ᵸ = ᵸ ᵹ = ᵹ ᵺ = ᵺ ᵻ = ᵻ ᵼ = ᵼ ᵽ = ᵽ
ᵾ = ᵾ ᵿ = ᵿ ᶀ = ᶀ ᶁ = ᶁ ᶂ = ᶂ ᶃ = ᶃ ᶄ = ᶄ ᶅ = ᶅ ᶆ = ᶆ ᶇ = ᶇ
ᶈ = ᶈ ᶉ = ᶉ ᶊ = ᶊ ᶋ = ᶋ ᶌ = ᶌ ᶍ = ᶍ ᶎ = ᶎ ᶏ = ᶏ ᶐ = ᶐ ᶑ = ᶑ
ᶒ = ᶒ ᶓ = ᶓ ᶔ = ᶔ ᶕ = ᶕ ᶖ = ᶖ ᶗ = ᶗ ᶘ = ᶘ ᶙ = ᶙ ᶚ = ᶚ ᶛ = ᶛ
ᶜ = ᶜ ᶝ = ᶝ ᶞ = ᶞ ᶟ = ᶟ ᶠ = ᶠ ᶡ = ᶡ ᶢ = ᶢ ᶣ = ᶣ ᶤ = ᶤ ᶥ = ᶥ
ᶦ = ᶦ ᶧ = ᶧ ᶨ = ᶨ ᶩ = ᶩ ᶪ = ᶪ ᶫ = ᶫ ᶬ = ᶬ ᶭ = ᶭ ᶮ = ᶮ ᶯ = ᶯ
ᶰ = ᶰ ᶱ = ᶱ ᶲ = ᶲ ᶳ = ᶳ ᶴ = ᶴ ᶵ = ᶵ ᶶ = ᶶ ᶷ = ᶷ ᶸ = ᶸ ᶹ = ᶹ
ᶺ = ᶺ ᶻ = ᶻ ᶼ = ᶼ ᶽ = ᶽ ᶾ = ᶾ ᶿ = ᶿ ᷀ = ᷀ ᷁ = ᷁ ᷂ = ᷂ ᷃ = ᷃
᷄ = ᷄ ᷅ = ᷅ ᷆ = ᷆ ᷇ = ᷇ ᷈ = ᷈ ᷉ = ᷉ ᷊ = ᷊ ᷋ = ᷋ ᷌ = ᷌ ᷍ = ᷍
᷎ = ᷎ ᷏ = ᷏ ᷐ = ᷐ ᷑ = ᷑ ᷒ = ᷒ ᷓ = ᷓ ᷔ = ᷔ ᷕ = ᷕ ᷖ = ᷖ ᷗ = ᷗ
ᷘ = ᷘ ᷙ = ᷙ ᷚ = ᷚ ᷛ = ᷛ ᷜ = ᷜ ᷝ = ᷝ ᷞ = ᷞ ᷟ = ᷟ ᷠ = ᷠ ᷡ = ᷡ
ᷢ = ᷢ ᷣ = ᷣ ᷤ = ᷤ ᷥ = ᷥ ᷦ = ᷦ ᷧ = ᷧ ᷨ = ᷨ ᷩ = ᷩ ᷪ = ᷪ ᷫ = ᷫ
ᷬ = ᷬ ᷭ = ᷭ ᷮ = ᷮ ᷯ = ᷯ ᷰ = ᷰ ᷱ = ᷱ ᷲ = ᷲ ᷳ = ᷳ ᷴ = ᷴ ᷵ = ᷵
᷶ = ᷶ ᷷ = ᷷ ᷸ = ᷸ ᷹ = ᷹ ᷺ = ᷺ ᷻ = ᷻ ᷼ = ᷼ ᷽ = ᷽ ᷾ = ᷾ ᷿ = ᷿
Ḁ = Ḁ ḁ = ḁ Ḃ = Ḃ ḃ = ḃ Ḅ = Ḅ ḅ = ḅ Ḇ = Ḇ ḇ = ḇ Ḉ = Ḉ ḉ = ḉ
Ḋ = Ḋ ḋ = ḋ Ḍ = Ḍ ḍ = ḍ Ḏ = Ḏ ḏ = ḏ Ḑ = Ḑ ḑ = ḑ Ḓ = Ḓ ḓ = ḓ
Ḕ = Ḕ ḕ = ḕ Ḗ = Ḗ ḗ = ḗ Ḙ = Ḙ ḙ = ḙ Ḛ = Ḛ ḛ = ḛ Ḝ = Ḝ ḝ = ḝ
Ḟ = Ḟ ḟ = ḟ Ḡ = Ḡ ḡ = ḡ Ḣ = Ḣ ḣ = ḣ Ḥ = Ḥ ḥ = ḥ Ḧ = Ḧ ḧ = ḧ
Ḩ = Ḩ ḩ = ḩ Ḫ = Ḫ ḫ = ḫ Ḭ = Ḭ ḭ = ḭ Ḯ = Ḯ ḯ = ḯ Ḱ = Ḱ ḱ = ḱ
Ḳ = Ḳ ḳ = ḳ Ḵ = Ḵ ḵ = ḵ Ḷ = Ḷ ḷ = ḷ Ḹ = Ḹ ḹ = ḹ Ḻ = Ḻ ḻ = ḻ
Ḽ = Ḽ ḽ = ḽ Ḿ = Ḿ ḿ = ḿ Ṁ = Ṁ ṁ = ṁ Ṃ = Ṃ ṃ = ṃ Ṅ = Ṅ ṅ = ṅ
Ṇ = Ṇ ṇ = ṇ Ṉ = Ṉ ṉ = ṉ Ṋ = Ṋ ṋ = ṋ Ṍ = Ṍ ṍ = ṍ Ṏ = Ṏ ṏ = ṏ
Ṑ = Ṑ ṑ = ṑ Ṓ = Ṓ ṓ = ṓ Ṕ = Ṕ ṕ = ṕ Ṗ = Ṗ ṗ = ṗ Ṙ = Ṙ ṙ = ṙ
Ṛ = Ṛ ṛ = ṛ Ṝ = Ṝ ṝ = ṝ Ṟ = Ṟ ṟ = ṟ Ṡ = Ṡ ṡ = ṡ Ṣ = Ṣ ṣ = ṣ
Ṥ = Ṥ ṥ = ṥ Ṧ = Ṧ ṧ = ṧ Ṩ = Ṩ ṩ = ṩ Ṫ = Ṫ ṫ = ṫ Ṭ = Ṭ ṭ = ṭ
Ṯ = Ṯ ṯ = ṯ Ṱ = Ṱ ṱ = ṱ Ṳ = Ṳ ṳ = ṳ Ṵ = Ṵ ṵ = ṵ Ṷ = Ṷ ṷ = ṷ
Ṹ = Ṹ ṹ = ṹ Ṻ = Ṻ ṻ = ṻ Ṽ = Ṽ ṽ = ṽ Ṿ = Ṿ ṿ = ṿ Ẁ = Ẁ ẁ = ẁ
Ẃ = Ẃ ẃ = ẃ Ẅ = Ẅ ẅ = ẅ Ẇ = Ẇ ẇ = ẇ Ẉ = Ẉ ẉ = ẉ Ẋ = Ẋ ẋ = ẋ
Ẍ = Ẍ ẍ = ẍ Ẏ = Ẏ ẏ = ẏ Ẑ = Ẑ ẑ = ẑ Ẓ = Ẓ ẓ = ẓ Ẕ = Ẕ ẕ = ẕ
ẖ = ẖ ẗ = ẗ ẘ = ẘ ẙ = ẙ ẚ = ẚ ẛ = ẛ ẜ = ẜ ẝ = ẝ ẞ = ẞ ẟ = ẟ
Ạ = Ạ ạ = ạ Ả = Ả ả = ả Ấ = Ấ ấ = ấ Ầ = Ầ ầ = ầ Ẩ = Ẩ ẩ = ẩ
Ẫ = Ẫ ẫ = ẫ Ậ = Ậ ậ = ậ Ắ = Ắ ắ = ắ Ằ = Ằ ằ = ằ Ẳ = Ẳ ẳ = ẳ
Ẵ = Ẵ ẵ = ẵ Ặ = Ặ ặ = ặ Ẹ = Ẹ ẹ = ẹ Ẻ = Ẻ ẻ = ẻ Ẽ = Ẽ ẽ = ẽ
Ế = Ế ế = ế Ề = Ề ề = ề Ể = Ể ể = ể Ễ = Ễ ễ = ễ Ệ = Ệ ệ = ệ
Ỉ = Ỉ ỉ = ỉ Ị = Ị ị = ị Ọ = Ọ ọ = ọ Ỏ = Ỏ ỏ = ỏ Ố = Ố ố = ố
Ồ = Ồ ồ = ồ Ổ = Ổ ổ = ổ Ỗ = Ỗ ỗ = ỗ Ộ = Ộ ộ = ộ Ớ = Ớ ớ = ớ
Ờ = Ờ ờ = ờ Ở = Ở ở = ở Ỡ = Ỡ ỡ = ỡ Ợ = Ợ ợ = ợ Ụ = Ụ ụ = ụ
Ủ = Ủ ủ = ủ Ứ = Ứ ứ = ứ Ừ = Ừ ừ = ừ Ử = Ử ử = ử Ữ = Ữ ữ = ữ
Ự = Ự ự = ự Ỳ = Ỳ ỳ = ỳ Ỵ = Ỵ ỵ = ỵ Ỷ = Ỷ ỷ = ỷ Ỹ = Ỹ ỹ = ỹ
Ỻ = Ỻ ỻ = ỻ Ỽ = Ỽ ỽ = ỽ Ỿ = Ỿ ỿ = ỿ ἀ = ἀ ἁ = ἁ ἂ = ἂ ἃ = ἃ
ἄ = ἄ ἅ = ἅ ἆ = ἆ ἇ = ἇ Ἀ = Ἀ Ἁ = Ἁ Ἂ = Ἂ Ἃ = Ἃ Ἄ = Ἄ Ἅ = Ἅ
Ἆ = Ἆ Ἇ = Ἇ ἐ = ἐ ἑ = ἑ ἒ = ἒ ἓ = ἓ ἔ = ἔ ἕ = ἕ ἖ = ἖ ἗ = ἗
Ἐ = Ἐ Ἑ = Ἑ Ἒ = Ἒ Ἓ = Ἓ Ἔ = Ἔ Ἕ = Ἕ ἞ = ἞ ἟ = ἟ ἠ = ἠ ἡ = ἡ
ἢ = ἢ ἣ = ἣ ἤ = ἤ ἥ = ἥ ἦ = ἦ ἧ = ἧ Ἠ = Ἠ Ἡ = Ἡ Ἢ = Ἢ Ἣ = Ἣ
Ἤ = Ἤ Ἥ = Ἥ Ἦ = Ἦ Ἧ = Ἧ ἰ = ἰ ἱ = ἱ ἲ = ἲ ἳ = ἳ ἴ = ἴ ἵ = ἵ
ἶ = ἶ ἷ = ἷ Ἰ = Ἰ Ἱ = Ἱ Ἲ = Ἲ Ἳ = Ἳ Ἴ = Ἴ Ἵ = Ἵ Ἶ = Ἶ Ἷ = Ἷ